체코 뉴스 2 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

Korea: 2020,09,26,19,49,40-- :: / Czech: 2020-09-26 03:49:40 / (시차: 7 시간)

체코 뉴스 목록

Total 810건 2 페이지
RSS
출처: noviny | 최고관리자 | 2016-02-12
까를 4세 탄생 700주년 기념 대관식 보석류 전시회 프라하성 관리청에 따르면, 까를 대제 탄생 700주년을 기념하여, 금년 5월에 Vladislavský 홀에서 성바츨라프 왕관을 비롯한 대관식 보석을 전시할 것이라 합니다. 해당 전시는 2016년 5월 15일 시작되어 29일날 종료되며, 입장료는 무료입니다. 이로 인해, 동 기간 동안, Císařská konírna의 왕관 및 훌 전시장에서는 원본 성바츨라프 왕관을 볼 수 없습니다.
출처: noviny | 최고관리자 | 2016-02-12
2016년 예상 체코 경제 성장율 2.7% 체코 중앙은행 은행 위원회 2월 4일 회의록에 따르면, 2016년에도 체코는 비록 속도는 늦춰질지라도, 약 2.6%의 경제 성장을 보일 것이라고 합니다. 작년도 경제 성장률은 4.7%였습니다. 작년도 체코 정부 재정 적자는 1.3%였으며, 2016년도에는 0.5%를 예상하며, 2017년에가서야 손익을 맞출 수 있을 것이라 내다 봤습니다. 하지만, 회의록을 보면, 이와 같은 예측이 현실적이지 않다는 지적들도 있습니다. 선거가 다가오기에, 돈이 시장에 풀릴 것으로 예상할 수 있고, 이 경우, 좀 더 높은 수치의 경제 성장은 물론, 인플레이션이 일어날 수도 있다는 지적들이 있습니다. 중앙은행 은행 위원회는 현재 취하고 있는 1유로 당 27 Kč(27Kč/EUR) 유지를 위한 환시장 개입 정책을 지속하기로 결정하였습니다. 현재의 마이너스 금리 역시 당분가 지속하기로 결정하였습니다. 2017년까지는 환시장 개입 정책을 유지할 것이라 합니다.
출처: Novinky | 최고관리자 | 2016-02-08
2016년 2월 8일 새벽부터 프라하 택시 사업자들이 운행을 중단하고, 스뜨라호프에서 프라하 중앙역 방면으로 가두 시위를 하고 있습니다.이로 인해 중앙역 인근 도로가 교통이 불가능한 상황입니다.택시 파업 및 시위는 지난해 부터 이어지고 있는 협상이 교착되면서 이루어지고 있으며, 이미 지난해에도 시위가 있었습니다.주요 이슈는1. 택시 기사들에 대한 영어 능력 시험 도입 2. Uber와 같은 종류의 대안 택시 서비스 반대 3. 킬로미터 당 운임의 상한선 확정문제로 알려 지고 있습니다.
출처: pid | 나눔터 | 2013-06-05
6월 5일 새벽 5시부터 프라하 시내 메트로 운행구간이 좀 더 늘어났습니다. 자세한 소식은다음 홈페이지를 참고하시기 바랍니다http://www.dpp.cz/povodne-aktualni-doprava/#201306050500
출처: pid | 나눔터 | 2013-06-04
6월 4일 오전 5시부터 운행될 대중교통 사항입니다. METRO:linka A Náměstí míru - Dejvická 구간 운행중단linka C 6월3일과 변동사항 없습니다 linka B Radlická - Hloubětín 구간 운행중단메트로 대체 운행 TRAM linka XA Podbaba - Vítězné náměstí - Hradčanská - Malostranská - Náměstí republiky - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské náměstí - ukončení jednosměrným objezdem Želivského - ForaTRAM linka XB Radlická - Anděl - Karlovo náměstí - Masarykovo nádraží - Florenc - Palmovka - Nádraží Vysočany (Vysočanská) – Kolbenova - Hloubětín - LehovecBUS...
출처: pid | 나눔터 | 2013-06-03
6월 3일 오전 5시 프라하 통합 대중교통(pid)는 메트로(지하철) 운행중단 구간에 XA XB 트램을 4분 간격으로 그리고 버스 XC 를 90초 간격으로 특별히 운행할 예정입니다.6월 3일 대중교통 운행상황:메트로 운행Linka A Plný provoz v úseku depo Hostivař – Nám. Míru Omezený provoz v úseku nám. Míru – Muzeum A Úsek bez provozu Muzeum A – DejvickáLinka B Plný provoz v úseku Černý Most – Českomoravská a Zličín – Smíchovské nádraží Úsek bez provozu Českomoravská – Smíchovské nádražíLinka C Plný provoz v úseku Letňany – Ládví a Pražského povstání - Háje Omezený provoz v úseku Ládví – Koby...
출처: novinky | 나눔터 | 2013-06-03
프라하 5 지역 일부 대피령 내릴수도 프라하 5 구청장 젤레니는 호제이쉬(Hořejší), 야나츠꼬보 나브제지(Janáčkovo nábřeží)지역 주민들에게 밤에 대피령을 내릴 가능성이 있다고 알렸습니다.대피령이 떨어지면 대상 주민은 약 5천여명에 이를것으로 보입니다.
출처: novinky | 나눔터 | 2013-06-03
2013. 6. 2.몇주간 계속되는 비로 지금 체코 전역이 물바다가 되었다.프라하 블타바강 수위는 계속 높아지고 있고이미 범람하기 시작한 강둑에 비상 보호벽을 소방대원들이 세우고 있다.강주변 몇개의 지하철 역들은 이미 오늘 일찍부터 폐쇄되었고내일 아침에 프라하 시내 지하철이 전면 운행중단이 된다는 소식이다. A선 Dejvice - Náměstí Míru, B선 Smíchov - Českomoravská, C선 Pražského povstání - Ládví. 내일 아침 운행이 중단된다. FOTO:Novinky 전국초등학교와 유치원 역시 내일 휴교령이 내려졌다. 10년전 대홍수 피해가 가장 심하였던 프라하 8 구청은 저지대 지역의 차량을 대피시킬 것을 방송하고 있다.
출처: idnes | 나눔터 | 2013-03-09
2013. 03. 09. 지방도로 운전조심하세요. 요즈음 아침에 안개가 끼고 기온이 떨어져 도로가 빙판이되어 지방도로에서 사고들이 빈번하게 일어나고있어 주의를 요하고 있습니다. (ilustrační foto)| foto:Martin Stolař,MAFRA
출처: 오마이뉴스 | 나눔터 | 2013-03-05
체코 의회, 특사 남발한 대통령 반역죄 기소 클라우스 대통령 중대 반역 혐의로 헌법재판소에 기소 결정▲특사를 남발한 바클라브 클라우스 체코 대통령의 반역죄 기소를 보도하는 영국 BBCⓒ BBC관련사진보기특사를 남발한 체코 대통령이 반역 혐의로 기소된다.AP, BBC 등 주요 외신은 5일(한국시각) '체코 상원이 특사를 남발한 바클라브 클라우스 대통령을 중대 반역 혐의로 헌법재판소에 기소하기로 결정했다'고 보도했다.체코 상원은 이날 클라우스 대통령 기소 여부를 표결에 부쳐 38대 30으로 가결했다. 체코에서는 상원 표결을 통해서만 반역죄를 헌법재판소에 제소할 수 있는 권한이 있다.클라우스 대통령은 최근 다양한 사기 부정 사건의 재판을 특사의 일환으로 무리하게 중지시키며 대통령의 권한을 남발해 부정부패를 더욱 악화시킨다는 여론의 비난을 받고 있다.클라우스 대통령이 특사로 중지시킨 재판 중에는 세금 사기와 횡령으로 기소된 전 체코축구협회 수장이자 사업가인 프란티세크 샤발로프스키의 사건도 ...
출처: idnes | 나눔터 | 2013-02-02
2013.02.02 2013년 미스 체코 결선주자들이 필리핀에서 훈련캠프에 참석하여강남스타일을 춤추고 있다
출처: idnes | 나눔터 | 2013-01-31
2013년 1월 30일 체코국민 1/3, 네차스 정부가 공산독재정권 보다 못해 전체인구의 절반에 약간 못미치는 체코국민들이 1989년 이전 공산독재정권보다 현재 정권이 낫다고 응답하였습니다. 그러나 이 비율은 1992년 이후 가장 낮은 수치입니다. 심지어 전체 국민 1/3 이 현재 정권보다 11월 혁명 이전 공산독재정권보다 더 못하다고 응답하였습니다.
출처: idnes | 나눔터 | 2013-01-31
2013년 1월 30일 에이즈검사가 시작된 1985년 이후 HIV 새로운 감염자들이 체코에서 가장 많아졌습니다.212명의 새로운 감염자로 유럽에서 가장 낮은 HIV 보균 국가로 분류될 수 없게되었습니다.프라하가 체코에서 감염자가 제일 많습니다. 작년에 새롭게 감염된사람들은 남자 185명 여자 27명입니다.2004년부터 여성 감염자 숫자가 줄어드는 추세입니다.어린아이 두명이 새롭게 감염이 되었습니다. 감염자 가운데 절반이 프라하에서 살고 있습니다.212명 가운데 장기체류자 외국인이 61명이 포함되어있습니다.슬로베니아 18명, 우크라이나 10명, 러시아 5명, 베트남 5명, 몰도바 4명라트비아 폴란드 세르비아가 각각 3명입니다.외국인의 비율이 장기적으로 점점 증가되는 추세입니다.
출처: 나눔터 | 나눔터 | 2013-01-15
1월 12일 끝난 체코의 첫 대통령 직선 1차투표 결과를 놓고언론들의 논평이 계속되고있습니다. 대체로 의견을 모으면 다음과 같습니다. 첫째, 제만의 1위둘재, 슈바르젠베르그의 예상밖의 선전 (대체로 피셔가 결선투표에 나갈것으로 예상했었음)세째, 다른 선거에 비해 첫 대통령 투표율이 매우 높게 나온점 (61.31%, 다른 지방선거 및 의회선거 40퍼센트를 넘기지 못했음)네째, 집권당 시민당 ODS의 후보 소보뜨까의 저조학 득표율. 집권당인 시민당 ODS의 후보는 상대적으로 청렴하고 존경받는 인물이었음에도 불구하고이번 대통령 선거에서 9명의 후보 가운데 8위인 2.46퍼센트의 득표를 하지못해이번 대통령 선거를 집권당 ODS에 대한 심판으로 해석하는 정치평론가들도 있습니다.
출처: idnes | 나눔터 | 2013-01-15
2013년 1월 14일 체코는 유럽지역으로 수입할 러시아 개스 루트를 제공할 파이프라인을 개통하였습니다.네차스 수상은 100억 꼬룬 (한화 1꼬룬 약 60원)의 가젤(Gazelle) 프로젝트를 월요일에 개통하였습니다.총 166키로미터 파이프라인은 발틱해를 가로질러 러시아 시베리아로 부터 천연가스를 운반하는 파이프라인인 노드스트림에 연결되었습니다.파이프라인 경영자 Net4Gas가 건설하였습니다.체코를 통과해서 개스는 남 독일과 프랑스로 공급될 예정입니다. EU국가들은 우크라이나와 러시아 양국간의 분쟁으로2009년 1월 우크라이나 파이프라인이 끊겨 우크라이나 파이프라인을 통해 러시아 의 개스공급의 안전을 위해 새로운 루트를 찾았었습니다.
게시물 검색

인터넷 나눔터 SINCE 1999 관리: 예창열 / 이현우